බදු අංශයේ නවෝත්පාදකයින් දිරිමත් කිරීම සඳහා දියත් කරන ලද FTA Hackathon උත්සවය සඳහා ෆෙඩරල් බදු අධිකාරිය ඉදිරිපත් කිරීම් ලැබීම ආරම්භ කරයි

බදු අංශයේ නවෝත්පාදකයින් දිරිමත් කිරීම සඳහා දියත් කරන ලද FTA Hackathon උත්සවය සඳහා ෆෙඩරල් බදු අධිකාරිය ඉදිරිපත් කිරීම් ලැබීම ආරම්භ කරයි
පෙබරවාරි මාසය පුරා පවත්වනු ලබන ‘UAE Innovates 2024’ වැඩසටහනට සහභාගී වීමේ න්‍යාය පත්‍රයේ කොටසක් ලෙස, Federal Tax Authority (FTA) එහි Hackathon ඉසව්වට සහභාගී වීමට දොර විවර කර ඇත.Hackathon සමඟින්, තිරසාර බලපෑමක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය, අධ්‍යාපනික සහ පෞද්ගලික ආයතන අතර සහයෝගීතාව සහ හවුල්කාරිත්වය