එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2024 දී ගෝලීය තරඟකාරිත්ව තරඟයේ ප්‍රගතියක් ලබා ගනී

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2024 දී ගෝලීය තරඟකාරිත්ව තරඟයේ ප්‍රගතියක් ලබා ගනී
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ජාත්‍යන්තර සහ කලාපීය වාර්තා සහ දර්ශක කිහිපයක ඉහළම ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලබා ගනිමින් 2024 දී ගෝලීය තරඟකාරිත්ව තරඟයේ හොඳ ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. මෙය රටේ විස්තීරණ සංවර්ධන උපාය මාර්ගයේ සඵලතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවය සහ රාජ්‍ය වැඩ කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් එහි පුරෝගාමී අත්දැකීම් පිළිබඳ පැහැදිලි ඇ