එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ඉන්දියාව උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය තිරසාර සංවර්ධනයේ ආදර්ශයකි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය-ඉන්දියාව උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය තිරසාර සංවර්ධනයේ ආදර්ශයකි
තිරසාර සංවර්ධනය සහ පොදු අවශ්‍යතා සාක්ෂාත් කර ගැනීම අරමුණු කරගත් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල ආකෘතියක් වන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඉන්දියාව අතර උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය විදේශ වෙළෙඳ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය තානි බින් අහමඩ් අල් සෙයෝඩි ප්‍රශංසා කළේය.විස්තීරණ ආර්ථික හවුල්කාරිත්වය (CEPA) ඇතුළු