ඉන්දීය ආර්ථිකය 2030 වන විට ලෝකයේ තුන්වන විශාලතම ආර්ථිකය බවට පත් වීමට නියමිතයි

ඉන්දියානු ආර්ථිකය වසර ගණනාවක් තිස්සේ වර්ධන මාවතක ගමන් කරමින් සිටින අතර, දැන් එක්සත් ජනපදය, චීනය, ජර්මනිය සහ ජපානයට පමණක් පිටුපසින් ලෝකයේ පස්වන විශාලතම ආර්ථිකය ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත. මෑත වසරවලදී එය ප්‍රංශයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ ආර්ථිකයන් අභිබවා ගොස් ඇත.ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ආය