සයීඩ් අල් ටයර් WGS 2024 හි බලශක්ති අංශයේ අනාගත ගෝලීය පරිවර්තනයන් ඉස්මතු කරයි

සයීඩ් අල් ටයර් WGS 2024 හි බලශක්ති අංශයේ අනාගත ගෝලීය පරිවර්තනයන් ඉස්මතු කරයි
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වෙත සංක්‍රමණය ගෝලීය බලශක්ති ගතිකත්වය ප්‍රතිනිර්මාණය කරන බව අවධාරණය කළ අතර, බලශක්ති සංක්‍රාන්ති අභියෝග හරිත සංක්‍රාන්තිය සහ තිරසාර සංවර්ධනය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සහ ප්‍රතිලාභ සැමට ව්‍යාප්ත කිරීමට අවස්ථාවන් බවට පත් කිරීම වැදගත් බව ඩුබායි විදුලි හා ජල අධිකාරියේ (DEWA) MD සහ CEO සයීඩ්