පිරිසිදු බලශක්තියට සංක්‍රමණය වීම ප්‍රධාන බලශක්ති ප්‍රභවය ලෙස තෙල් මත යැපීම සමඟ ගැටිය යුතු නැත: ඔපෙක් මහලේකම්

පිරිසිදු බලශක්තියට සංක්‍රමණය වීම ප්‍රධාන බලශක්ති ප්‍රභවය ලෙස තෙල් මත යැපීම සමඟ ගැටිය යුතු නැත: ඔපෙක් මහලේකම්
පාරිසරික ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීම සහ පිරිසිදු බලශක්තියට මාරුවීම ලොව පුරා ප්‍රධාන බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස තෙල් මත යැපීම සමඟ ගැටිය යුතු නැති බව ඛනිජ තෙල් අපනයනය කරන රටවල සංවිධානයේ (ඔපෙක්) මහ ලේකම් හයිතම් අල් ගයිස් පැවසීය.අල් ගයිස් සිය ප්‍රකාශය කළේ “අපේ අනාගත ආර්ථිකය තවමත් තෙල්වලින් ඉන්ධන සපයනු ඇත්ද?” යන පූ