ගෝලීය න්‍යෂ්ටික බලශක්ති භූ දර්ශනය දීප්තිමත් අනාගතයක් සඳහා සූදානම්: NEA අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ගෝලීය න්‍යෂ්ටික බලශක්ති භූ දර්ශනය දීප්තිමත් අනාගතයක් සඳහා සූදානම්: NEA අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ සංවිධානයේ (OECD) න්‍යෂ්ටික බලශක්ති නියෝජිතායතනයේ (NEA) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විලියම් ඩී. මැග්වුඩ් විසින් එහි සාමකාමී න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන හරහා න්‍යෂ්ටික අංශයේ සැබෑ ප්‍රමුඛයා ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ප්‍රශංසා කර ඇත.2024 ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ (WGS) දෙවන දිනයට සමගාමීව එමි