ඩිජිටල් පරිවර්තනය: අනාගතය සඳහා අරාබි උපාය මාර්ගවල කුළුණක්

දියුණු ආර්ථිකයක්, ජවසම්පන්න සමාජයක් සහ අභිලාෂකාමී ජාතියක් මත පදනම්ව, අනාගතය කරා ගමන් කිරීමට සහ තිරසාර සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමට දියත් කර ඇති අරාබි රටවල උපාය මාර්ගවල ඩිජිටල් පරිවර්තනය මූලික කුළුණකි. මේවාට "Saudi Vision 2030", "Egypt Vision 2030", "Jordan 2025", "Oman Vision 2040", "Morocco 2035" සහ "