එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ හුවමාරු ආයතන වසර 5කට පසු ප්‍රේෂණ ගාස්තු 15%කින් ඉහළ නැංවීමට අනුමැතිය ලබා ගනී

විදේශ විනිමය සහ ප්‍රේෂණ සමූහය (FERG) නිවේදනය කළේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලධාරීන්ගේ අධිකරණ බලය යටතේ ඇති හුවමාරු ආයතනවලට විකල්ප උපාය මාර්ගික ගාස්තු ගැලපීමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර එය සාමාන්‍යයෙන් AED2.50 ට සමාන වන අවම වශයෙන් සියයට 15 ක වැඩිවීමකට ඉඩ සලසයි.මෙය වසර පහක් තුළ පළමු ග