අප්‍රිකාවට එහි ස්වභාවික සම්පත් ආයෝජනය කිරීමට, නිදහස ලබා ගැනීමට නිෂ්පාදන හැකියාවන් ගොඩනැගිය යුතුයි - රුවන්ඩානු ජනාධිපති

අප්‍රිකාවට එහි ස්වභාවික සම්පත් ආයෝජනය කිරීමට, නිදහස ලබා ගැනීමට නිෂ්පාදන හැකියාවන් ගොඩනැගිය යුතුයි  -  රුවන්ඩානු ජනාධිපති
රුවන්ඩාවේ ජනාධිපති Paul Kagame පැවසුවේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවයන් ගොඩනැගීම සඳහා අප්‍රිකානු රටවල් යොමු කිරීමට උත්සාහ නොකිරීම නිසා ඔවුන් විදේශ ආධිපත්‍යය යටතේ පවතින බවයි.2024 ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ පළමු දිනයේ පූර්ණ සැසියකදී කගමේ පැවසුවේ, අප්‍රිකාව ගෝලීය පෙරමුණට තල්ලු කිරීමට සහ නිදහස ලබා ගැනීමට හැකි විශාල ස්වාභාවි