ගුවන් සේවා අංශය මුහුණ දෙන අභියෝග ගවේෂණය කිරීමට WGS අවස්ථාවක් සපයයි: ICAO හි මහලේකම්

ගුවන් සේවා අංශය මුහුණ දෙන අභියෝග ගවේෂණය කිරීමට WGS අවස්ථාවක් සපයයි: ICAO හි මහලේකම්
ගුවන් සේවා සඳහා විකල්ප ඉන්ධන භාවිතය තුළින් තිරසාර බව ළඟා කර ගැනීමට සංවිධානය කටයුතු කරන බව ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ (ICAO) මහලේකම් ජුවාන් කාලෝස් සලාසාර් පැවසීය.එම සංවිධානය ලෝක රජයන් සමඟ, විශේෂයෙන්ම තිරසාර ඉන්ධන නිෂ්පාදනය නොකරන කලාපවල, විකල්ප ඉන්ධන නිෂ්පාදනය සහ සැපයුම ගෝලීය වශයෙන් ව්‍යා