ප්‍රංශය WGS 2024 අතරතුර පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ කෘතිම බුද්ධිය පිළිබඳ සිය අත්දැකීම් ප්‍රදර්ශනය කරයි

වෙළඳ, කර්මාන්ත, ආයෝජන සහ ආර්ථික විද්‍යාව ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රවල නිලධාරීන්, තීරණ ගන්නන්, චින්තන නායකයින් සහ ප්‍රවීණයන් එක්රැස් කරමින් අද පෙරවරු ඩුබායිහිදී ආරම්භ වූ ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවට (WGS) 2024 සඳහා ප්‍රංශය ක්‍රියාකාරීව සහභාගී වේ.සමුළුවේ ගතික සාකච්ඡා අතරතුර, ප්‍රංශය විවිධ අංශ හරහා එහි විවිධ අත්දැකීම්