සංරක්ෂණය සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කැපවීම, සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් තිරසාරත්වයේ උරුමයක් මූර්තිමත් කරයි

ලොව පුරා තිරසාරත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සහ භාවිතයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රයත්නය ඉස්මතු කරමින් සමෘද්ධිය සහ තිරසාර සංවර්ධනය මෙහෙයවීම අරමුණු කරගත් ගෝලීය ප්‍රයත්නයන් ඉහළ නැංවීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මෙහෙයවන බව අබුඩාබි සංවර්ධන අරමුදලේ (ADFD) අධ්‍යක්ෂ ජනරා