ඉදිරි-චින්තන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති අනාගත සූදානම සඳහා වේදිකාවකි

ඉදිරි-චින්තන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති අනාගත සූදානම සඳහා වේදිකාවකි
මූල්‍ය තිරසාර අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා නව්‍ය උපාය මාර්ග අවධාරණය කරමින් එහි ප්‍රතිපත්ති සහ මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි චින්තන ප්‍රවේශය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ උප ලේකම් යුනිස් හාජි අල් ඛූරි අවධාරණය කර ඇත.ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට (WGS 2024) සමගාමීව එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WAM) වෙත ප්‍රකාශයක් කර