ඇමරිකා බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර සභාපති එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආර්ථිකයේ 'ගතිකත්වය' අගය කරයි

ඇමරිකා බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර සභාපති එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආර්ථිකයේ 'ගතිකත්වය' අගය කරයි
ගෝලීය අභියෝග මධ්‍යයේ වුවද එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආර්ථිකයේ නම්‍යශීලී බව, ගතිකත්වය සහ ශක්තිමත් වර්ධනය ඇමරිකානු බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර සභාපති බර්නාඩ් මෙන්සා අගය කර ඇත.එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආර්ථික තල්ලුව කැපී පෙනෙන අතර, "මම සැමවිටම එය දිරිමත් කරනවා සහ අගය කරනවා, විශේෂයෙන්ම එහි ශක්තිමත් වර්ධනය සහ