ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවට (WGS) ස්විට්සර්ලන්තයේ සහභාගීත්වය විශේෂ වැදගත්කමක්

ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවට (WGS) ස්විට්සර්ලන්තයේ සහභාගීත්වය විශේෂ වැදගත්කමක් ඇති අතර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මැද පෙරදිග ස්විට්සර්ලන්තයේ ප්‍රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවා වන අතර, 20 කට වැඩි වාර්ෂික වෙළඳ පරිමාවක් ඇති බැවින්, විශේෂයෙන් ආර්ථික වශයෙන්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමඟ ඇති ශක්තිමත් සබඳතා පිළිබිඹු කරයි. ස