න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය ගෝලීය විදුලි නිෂ්පාදනයට 12%ක දායකත්වයක් සපයයි: IAEA අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය ගෝලීය විදුලි නිෂ්පාදනයට 12%ක දායකත්වයක් සපයයි: IAEA අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ගෝලීය විදුලි නිෂ්පාදනයේ දී න්‍යෂ්ටික බලශක්තියේ වැදගත් භූමිකාව ඉස්මතු කරමින්, එහි වර්ධන ගමන් පථය සහ බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව සඳහා වන දායකත්වය ජාත්‍යන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සියේ (IAEA) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රෆායෙල් මරියානෝ ග්‍රෝසි අවධාරණය කළේය.ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ (WGS) එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WAM) වෙත ප්‍ර