එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය තිරසාර සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා ගෝලීය ප්‍රයත්නයන්ට නායකත්වය දෙයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය තිරසාර සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා ගෝලීය ප්‍රයත්නයන්ට නායකත්වය දෙයි
තිරසාර සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා ගෝලීය මුල පිරීම්වල ප්‍රමුඛයා ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ස්ථාවරය අබුඩාබි සංවර්ධන අරමුදලේ (ADFD) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මොහොමඩ් සයිෆ් අල් සුවයිඩි නැවත අවධාරණය කර ඇත.ලොව පුරා සිටින මිනිසුන් සඳහා සමෘද්ධිමත් අනාගතයක් හැඩගැස්වීම සඳහා කැප වූ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායක