කියුබාවේ බලශක්ති සංක්‍රාන්ති ව්‍යාපෘතිවල එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන ආධාරකරුවෙකු වේ

කියුබාවේ බලශක්ති සංක්‍රාන්ති ව්‍යාපෘතිවල එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන ආධාරකරුවෙකු වේ
Marta Cruzado විසිනිඩුබායි, 2024 පෙබරවාරි 14 (WAM) -- පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, කෘෂිකර්මාන්තය, සංචාරක ව්‍යාපාරය සහ ජෛව තාක්‍ෂණය ඇතුළු විවිධ අංශ හරහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට කියුබාවේ ක්‍රියාකාරී මැදිහත්වීම කියුබාවේ අගමැති මැනුවෙල් මාරේරෝ ප්‍රකාශ කළේය."එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය