බලශක්ති හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය WGS හි විශාල දත්ත පරිසර පද්ධතිය සහ ඩිජිටල් ද්විත්ව වේදිකාව දියත් කරයි

බලශක්ති හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය WGS හි විශාල දත්ත පරිසර පද්ධතිය සහ ඩිජිටල් ද්විත්ව වේදිකාව දියත් කරයි
බලශක්ති හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය (MoEI) රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සහයෝගයෙන් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා බලශක්ති සහ යටිතල පහසුකම් අංශ සඳහා විශාල දත්ත පරිසර පද්ධතියක් සහ බලශක්ති සහ යටිතල පහසුකම් අංශ සඳහා ඩිජිටල් ද්විත්ව වේදිකාව අද දියත් කළේය.බලශක්ති සහ යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය සුහයිල්