පරිගණක විද්‍යාව රැකියා අවස්ථා විවෘත කරන අතර අසමානතා අඩු කරන බව මහජනතාවගෙන් 88% විශ්වාස කරයි: WGS වාර්තාව

පරිගණක විද්‍යාව රැකියා අවස්ථා විවෘත කරන අතර අසමානතා අඩු කරන බව මහජනතාවගෙන් 88% විශ්වාස කරයි: WGS වාර්තාව
'එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය' පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාවකින් හෙළි වූ පරිදි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සිය දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකය ඉදිරියට ගෙන යාමේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. ලෝක ආණ්ඩු සමුළුව (WGS) සංවිධානය, e& සහ Code.org අතර සහයෝගීතාවයක්