සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට WGS අවස්ථාවක්

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට WGS අවස්ථාවක්
ඩිජිටල් පරිවර්තනය සහ බොහෝ අංශ හරහා දියුණු තාක්ෂණයට සුමට සංක්‍රමණය තුළ තම රටෙහි ව්‍යාප්තිය මැඩගස්කරයේ සන්නිවේදන හා සංස්කෘතික අමාත්‍ය ඔගස්ටින් ඇන්ඩ්‍රියමනනෝරෝ හෙළි කළේය.ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට (WGS) ලෝක ආණ්ඩු පැමිණීම, කෘත්‍රිම බුද්ධිය සහ නවීන යෙදුම් භාවිතය පිළිබඳව තරුණ තරුණියන් සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට සහ පුහ