දින 25කින් ක්‍රීඩාංගනයක්: FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 සඳහා ලෝක වාර්තාවක්

දින 25කින් ක්‍රීඩාංගනයක්: FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 සඳහා ලෝක වාර්තාවක්
FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 ඩුබායි හි සංවිධායකයින් විසින් වාර්තාගත දින 25ක් තුළ ඩුබායි නිර්මාණ දිස්ත්‍රික්කයේ තරඟාවලියේ විස්මිත ක්‍රීඩාංගනය ඉදිකරන ලද අතර, එවැනි පහසුකම් ගොඩනැගීමේ පෙර වාර්තාව බිඳ දමයි.කණ්ඩායම් 16ක සහභාගීත්වයෙන් කණ්ඩායම් 4ක් යටතේ තරග වදින බීච් පාපන්දු ලෝක කුසලානය ඉතිහාසයේ දෙ