හම්දාන් බින් මොහොමඩ් 2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට සහභාගී වෙයි

හම්දාන් බින් මොහොමඩ් 2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට සහභාගී වෙයි
ඩුබායි හි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ ඩුබායි විධායක කවුන්සිලයේ සභාපති අතිගරු Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ඩුබායි හි අද අවසන් වූ ලෝක රාජ්‍ය සමුළුව (WGS) 2024 හි රජයේ වේදිකාවට ගියේය."Shifting Perspectives" යන තේමාව යටතේ රජයේ නවෝත්පාදන සඳහා Mohammed Bin Rashid මධ්‍යස්ථානය විසින් අධීක්‍ෂණ