රජයේ වැඩවලදී AI සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දීම අතිශයින්ම අවශ්‍ය වේ: IBM පර්යේෂණ අධ්‍යක්ෂ

රජයේ වැඩවලදී AI සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දීම අතිශයින්ම අවශ්‍ය වේ: IBM පර්යේෂණ අධ්‍යක්ෂ
මෑතකදී අවසන් වූ ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවේදී (WGS) රජයේ වැඩ කටයුතුවලදී කෘතිම බුද්ධියට (AI) ප්‍රමුඛත්වය දීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරය IBM පර්යේෂණයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ දාරියෝ ගිල් ඉස්මතු කළේය. ලෝකයේ වඩාත්ම දැවෙන තාක්ෂණික අභියෝගවලට විසඳුම් සෙවීමේ වේදිකාවක් ලෙස සමුළුවේ වැදගත්කම ඔහු අවධාරණය කළේය.විද්‍යාව