පේරු WGS හි කම්කරු අංශයේ හොඳ භාවිතයන් ඉගෙන ගැනීමට උත්සාහ කරයි

පේරු WGS හි කම්කරු අංශයේ හොඳ භාවිතයන් ඉගෙන ගැනීමට උත්සාහ කරයි
Marta Cruzado විසිනිඩුබායි, 2024 පෙබරවාරි 15 (WAM) -- පේරු රාජ්‍යයේ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට සහ දරිද්‍රතාවය අවම කිරීමට තම පුරවැසියන් දැනුවත් කිරීම සඳහා කම්කරු අංශයේ යහපත් භාවිතයන් පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීමට උත්සාහ කරමින් 2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට (WGS) පේරු සහභාගී වී ඇති බව පේරු හි කම්කරු හා රැකියා ප්‍රවර්ධන අම