ඩුබායි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සිටි 2023 දී එෆ් ඇන්ඩ් බී පාරිභෝගිකයින්ගේ 15% වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

ඩුබායි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සිටි 2023 දී එෆ් ඇන්ඩ් බී පාරිභෝගිකයින්ගේ 15% වර්ධනයක් වාර්තා කරයි
ඩුබායි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සිටි 2023 වසරේ ශක්තිමත් වාර්ෂික වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, වසර තුළදී නව F&B පාරිභෝගිකයින් 12 දෙනෙකු දිස්ත්‍රික්කයට එක් වූ අතර, උසස් නිෂ්පාදන සහ කලාපීය චක්‍ර ආර්ථිකයේ යෝජකයෙකු ලෙස එහි කාර්යභාරය තහවුරු කළේය.නව F&B පාරිභෝගිකයින් ලොව පුරා සිටින ආහාර නිෂ්පාදකයින් සහ නවෝත්පාදකයින්