විසින් යටිතල පහසුකම් සහ තොරතුරු සේවා සඳහා DEWA NOC අයදුම්පත් 39% කින් වැඩි කෙරේ

විසින් යටිතල පහසුකම් සහ තොරතුරු සේවා සඳහා DEWA NOC අයදුම්පත් 39% කින් වැඩි කෙරේ
යටිතල පහසුකම් සහ තොරතුරු සේවා සඳහා වන විරෝධතා නොමැති සහතික (NOCs) සඳහා අනුමත අයදුම්පත් සංඛ්‍යාව 2022 ට සාපේක්ෂව 2023 දී 39% කින් වැඩි වී ඇති බව ඩුබායි විදුලිබල හා ජල අධිකාරියේ (DEWA) කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සයීඩ් මොහොමඩ් අල් ටයර් අනාවරණය කරයි.සම්මානලාභී Marafeq ස්මාර්ට් විශේෂාංග