අබුඩාබි හි නවෝත්පාදනය සඳහා Hub71 සහ ADDED අත්වැල් ගනී

අබුඩාබි හි නවෝත්පාදනය සඳහා Hub71 සහ ADDED අත්වැල් ගනී
අබුඩාබි ආර්ථික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (ADDED) සහ අබුඩාබි හි ගෝලීය තාක්ෂණික පරිසර පද්ධතිය වන Hub71, නව්‍ය නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා නියාමන පරිසරය තවදුරටත් සංවර්ධනය කරමින් එමිරේට්ස් හි නවෝත්පාදන පරිසර පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමට එක් වී ඇත.මෙම උපායමාර්ගික සන්ධානය විසින් නියාමන අධිකාරීන් සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පා