හම්දාන් බින් මොහොමඩ් අල් කවානීජ් හි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා නව තුකර් සමාජය පිහිටුවීමට නියෝග නිකුත් කරයි

හම්දාන් බින් මොහොමඩ් අල් කවානීජ් හි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා නව තුකර් සමාජය පිහිටුවීමට නියෝග නිකුත් කරයි
ඩුබායි හි ඔටුන්න හිමි කුමරු, ඩුබායි විධායක කවුන්සිලයේ සභාපති සහ ඩුබායි හි සංවර්ධන සහ පුරවැසි කටයුතු පිළිබඳ උසස් කමිටුවේ සභාපති අතිගරු ෂෙයික් හම්දාන් බින් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්, ඩුබායි හි අල් කවානීජ් ප්‍රදේශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා නව තුකර් සමාජයක් පිහිටුවීමට නියෝග නිකුත් කළේය.ජ්‍යෙෂ්ඨ ප