නව F&B සමාගම් 6,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් 2023 දී ඩුබායි වාණිජ මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වෙයි

19.4%ක වසරින් වසර වර්ධනයක් නියෝජනය කරමින් 2023 වසරේදී ඩුබායි වාණිජ මණ්ඩලයට නව ආහාර සහ පාන (F&B) සමාගම් 6,478ක් එක් වූ බව ඩුබායි චේම්බර්ස් හි සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මොහොමඩ් අලි රෂෙඩ් ලූටා අනාවරණය කරයි.ඩුබායි වාණිජ මණ්ඩලයේ කුඩය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කුටි තුනෙන් එකක් වන ඩුබායි වාණිජ මණ්ඩලයේ ලි