ඩුබායි හි ආර්ථිකය මේ වසරේ 5% කින් පමණ වර්ධනය වනු ඇත: අල් ගුරයිර්

ඩුබායි හි ආර්ථිකය මේ වසරේ 5% කින් පමණ වර්ධනය වනු ඇත: අල් ගුරයිර්
ඩුබායි වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපති අබ්දුල් අසීස් අබ්දුල්ලා අල් ගුරයිර් අනාවැකි පළ කළේ ඩුබායි ආර්ථිකය මේ වසරේ සියයට 5කින් පමණ වර්ධනය වනු ඇති බවයි. ශක්තිමත් යටිතල පහසුකම්, සිත් ඇදගන්නා ව්‍යාපාරික පරිසරයක් සහ වසරේ මැද භාගයේ සිට පොලී අනුපාතවල අපේක්ෂිත අඩුවීමක් ඩුබායි වෙත ලැබෙන බව ඔහු සඳහන් කළේය.ඩුබායි චේම්බර්