තරුණ එමිරේට්ස් 'ගෝලීය අනාගත වෙළඳ නායකයින්ගේ වැඩසටහන' සමඟ වෙළඳාමේ අනාගතය හැඩගස්වයි

තරුණ එමිරේට්ස් 'ගෝලීය අනාගත වෙළඳ නායකයින්ගේ වැඩසටහන' සමඟ වෙළඳාමේ අනාගතය හැඩගස්වයි
අබුඩාබි ආර්ථික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (ADDED) සමග එක්ව ආර්ථික අමාත්‍යාංශය විසින් දියත් කරන ලද 'Global Future Trade Leaders Programme', රටේ අනාගතයට නායකත්වය දීම සඳහා තරුණ එමිරාටි වෘත්තිකයන්ගේ සහභාගීත්වය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් පුරෝගාමී ජාතික වැඩසටහනක් මූර්තිමත් කරයි.මෙම පෙබරවාරි මාසයේදී ලෝක වෙළඳ සංවිධා