‘අපි අරාබි කතා කරමු’ මාලාව Etihad Airways හි E-BOX inflight විනෝදාස්වාද පද්ධතියෙන් ලබා ගත හැකිය

‘අපි අරාබි කතා කරමු’ මාලාව Etihad Airways හි E-BOX inflight විනෝදාස්වාද පද්ධතියෙන් ලබා ගත හැකිය
අබුඩාබි, 26 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - අබුඩාබි අරාබි භාෂා මධ්‍යස්ථානය (ALC) එහි ජනප්‍රිය ‘අපි අරාබි කතා කරමු’ මාලාව Etihad Airways මගීන්ට ගුවන් සමාගමේ අත්සන සහිත E-BOX inflight විනෝදාස්වාද පද්ධතිය හරහා ලබා ගත හැකි බව නිවේදනය කර ඇත.'අපි අරාබි කතා කරමු' අරාබි භාෂාව ඉගෙනීම සඳහා ගතික සහ කාර්යක්ෂම ප්‍රවේශයක්