හොඳම නිෂ්පාදන සහ සේවා සංවර්ධනයට හේතු වේ: ස්වීඩන් ඇමති

හොඳම නිෂ්පාදන සහ සේවා සංවර්ධනයට හේතු වේ: ස්වීඩන් ඇමති
බින්සාල් අබ්දුල්කාදර් විසිනිඅබුඩාබි, 2024 පෙබරවාරි 27 (WAM) -- සමහර රටවල් නිදහස් ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට වඩා දේශීය වෙළඳපල ආරක්ෂාව කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම කනස්සල්ලට කරුණක් බව ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සහයෝගිතා සහ විදේශ වෙළඳාම පිළිබඳ ස්වීඩන් අමාත්‍ය ජොහාන් ෆෝසෙල් එමිරේට්ස් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය (WAM) වෙත පැව