වෙළඳ සහ පාරිසරික තිරසාර මුලපිරීම MC14 මගින් සංයුක්ත ප්‍රතිඵල කරා ගමන් කරයි

13 වැනි අමාත්‍ය සමුළුවේදී (MC13), වෙළඳ හා පාරිසරික තිරසාර ව්‍යුහගත සාකච්ඡා (TESSD) සඳහා සහභාගී වන WTO සාමාජිකයින් හැත්තෑ හය දෙනෙක් MC12 සිට ලබා ඇති දියුණුව සහ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියේ අනාගත ක්‍රියාමාර්ග පෙන්වා දෙන ප්‍රතිඵල ලේඛන පැකේජයක් එළිදක්වන ලදී. සමූහයේ විස්තීර්ණ විශ්ලේෂණ කටයුතු සහ ප්‍රතිපත්ති විකල්ප