හමීඩ් බින් සයීඩ් 2024 පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන දිනයේදී Khalifa විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති පිළිබඳව විස්තර කළේය

හමීඩ් බින් සයීඩ් 2024 පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන දිනයේදී Khalifa විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති පිළිබඳව විස්තර කළේය
කලීෆා විද්‍යා හා තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ භාරකාර මණ්ඩලයේ සභාපති Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, අද එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නවෝත්පාදන මාසයේ ක්‍රියාකාරකම්වල කොටසක් ලෙස, 2024 කලීෆා විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන දිනයේ 100-ප්ලස් නව්‍ය ව්‍යාපෘති නරඹා ආරම්භක තණතීරුවලට සහභාගී විය.ආචාර්ය Ebrahim