දකුණු කොරියාව-එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සබඳතා MC13, CEPA, කාර්මික හවුල්කාරිත්වය සමඟ ශක්තිමත් වේ: කොරියානු ඇමති

දකුණු කොරියාව-එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සබඳතා MC13, CEPA, කාර්මික හවුල්කාරිත්වය සමඟ ශක්තිමත් වේ: කොරියානු ඇමති
බින්සාල් අබ්දුල්කාදර් විසිනිඅබුඩාබි, 2024 පෙබරවාරි 28 (WAM) -- අබුඩාබි හි පැවැත්වෙන ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ (WTO) 13 වන අමාත්‍ය සමුළුව (MC13) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමඟ ඇති සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට දකුණු කොරියාවට අවස්ථාවක් බව දකුණු කොරියානු වෙළඳ අමාත්‍ය Cheong Inkyo එමිරේට්ස් නව නියෝජිතායතනයට (