අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ව්‍යවසායකත්ව අභියෝගය දියත් කරයි

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ව්‍යවසායකත්ව අභියෝගය දියත් කරයි
එමිරාටි විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ සහ උපාධිධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම, ඔවුන්ට ව්‍යවසායකත්ව සාර්ථකත්වය සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුව සහ මෙවලම් ලබා දීමේ අරමුණින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් උපාධිධාරී අරමුදල යටතේ ව්‍යවසායකත්ව අභියෝගය දියත් කර ඇත.මෙම වැඩසටහන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සංවර්ධන මාවතේ ගුණාත්මක ප