ඛාලිඩ් බින් සයීඩ් ජාතික කලා ප්‍රකාශන ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණේ

ඛාලිඩ් බින් සයීඩ් ජාතික කලා ප්‍රකාශන ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණේ
අබුඩාබි අධ්‍යාපන හා දැනුම දෙපාර්තමේන්තුව (ADEK) විසින් සංවිධානය කරන ලද දෙවන ජාතික කලා ප්‍රකාශන ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණ ඇති බවට අබුඩාබි ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ අබුඩාබි විධායක සභාවේ සභාපති Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan පවසයි. මහජනතාව සඳහා විවෘතව ඇති ප්‍රදර්ශනය 2024 මාර්තු 15 දක්වා Manar