අබ්දුල්ලා බින් මොහොමඩ් අල් හමෙඩ් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මාධ්‍ය කවුන්සිල රැස්වීමේ මුලසුන හොබවයි

අබ්දුල්ලා බින් මොහොමඩ් අල් හමෙඩ් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මාධ්‍ය කවුන්සිල රැස්වීමේ මුලසුන හොබවයි
ඩුබායි, 28 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - කවුන්සිලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමක මුලසුන හෙබවූ අතර එහිදී ඔහු රටේ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය පාලනය කරන විස්තීරණ ව්‍යවස්ථාදායක සහ ප්‍රතිපත්තිමය මාර්ග සිතියමක් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මාධ්‍ය කවුන්සිලයේ (UAEMC) සභාපති Sheikh Abdulla bin Mohammed Al Hamed අනුමත කළේය.UAEMC රැස්