ලෝක වෙළඳ සංවිධානය MC13: EIF පහසුකම හරහා LDC වල වෙළඳ වර්ධනයට සහාය වීම සඳහා ස්වීඩනය SEK27 මිලියන ලබා දෙයි

ලෝක වෙළඳ සංවිධානය MC13: EIF පහසුකම හරහා LDC වල වෙළඳ වර්ධනයට සහාය වීම සඳහා ස්වීඩනය SEK27 මිලියන ලබා දෙයි
අබුඩාබි, 28 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - අඩුම සංවර්ධිත රටවලට (LDCs) වැඩි දියුණු කළ ඒකාබද්ධ රාමුවේ (EIF) සහාය ඇතිව ආර්ථික වර්ධනය පවත්වා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා ස්වීඩන් රජය SEK27 මිලියන (ආසන්න වශයෙන් CHF2.3 මිලියන හෝ AED2.5 මිලියන) දායක වේ. ස්වීඩනයේ දායකත්වය අලුතින් පිහිටුවන ලද EIF අතුරු පහසුකම සඳහා වන අතර,