බලශක්ති බුද්ධිය ADNOC අඩු කාබන් විසඳුම් සඳහා ඉහළම NOC ආයෝජකයෙකු ලෙස පිළිගනී

බලශක්ති බුද්ධිය ADNOC අඩු කාබන් විසඳුම් සඳහා ඉහළම NOC ආයෝජකයෙකු ලෙස පිළිගනී
අබුඩාබි, 28 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - බලශක්ති බුද්ධි අංශයේ ගෞරවනීය කර්මාන්ත වාර්තාවක් ADNOC අඩු කාබන් විසඳුම් සඳහා ඉහළම ජාතික තෙල් සමාගම (NOC) ආයෝජකයා ලෙස සහ 2023 දී ගෝලීය කර්මාන්තයේ 5 වැනි විශාලතම ආයෝජකයා ලෙස පිළිගෙන ඇත.‘Low-Carbon Investment Tracker: Corporate Spending Shift’ යන මාතෘකාවෙන් යුත් වාර්තා