අඩු පීඩන කාලගුණ පද්ධතිය සමඟ කටයුතු කිරීමට NCEMA පූර්ණ සූදානම තහවුරු කරයි

අඩු පීඩන කාලගුණ පද්ධතිය සමඟ කටයුතු කිරීමට NCEMA පූර්ණ සූදානම තහවුරු කරයි
අබුඩාබි, 28 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - ජාතික හදිසි, අර්බුද සහ ආපදා කළමනාකරණ අධිකාරිය (NCEMA), අදාළ බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන්, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අත්විඳින අඩු පීඩන කාලගුණ පද්ධතිය සමඟ කටයුතු කිරීමට පූර්ණ සූදානම සහ සූදානම තහවුරු කර ඇත.අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ජාතික කාලගුණ විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය