බ්‍රසීලයේ සටන් සතිය දියත් කිරීමට අබුඩාබි අවසන් කටයුතු සිදු කරයි

බ්‍රසීලයේ සටන් සතිය දියත් කිරීමට අබුඩාබි අවසන් කටයුතු සිදු කරයි
බැල්නෙරියෝ, කැම්බෝරි, 29 පෙබරවාරි 2024 (WAM) - බ්‍රසීලියානු නගරයක් වන Balneário Camboriú හි ExpoCentro මධ්‍යස්ථානයේදී, International Vision Sports Management (IVSM) විසින් සංවිධානය කරන ලද BC Fight Week දියත් කිරීම සඳහා ඉහළම මට්ටමේ සූදානම දිගටම පවතී.තවත් දින කිහිපයකින් AJP Tour South America Jiu-Jits