මොහොමඩ් බින් සයිඩ් ජල මුලපිරීම සහ XPRIZE අතර හවුල්කාරිත්වය නිවේදනය කරයි

මොහොමඩ් බින් සයිඩ් ජල මුලපිරීම සහ XPRIZE අතර හවුල්කාරිත්වය නිවේදනය කරයි
අද දින Mohamed bin Zayed Water Initiative සහ XPRIZE අතර හවුල්කාරිත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර, එක්ස්ප්‍රයිස් ජල හිඟතා තරඟය දියත් කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 150 ක ආයෝජනයක් සිදු කරන අතර එහි මුළු ත්‍යාග මුදල් පසුම්බිය ඩොලර් මිලියන 119 ක් බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති Sheikh Mohamed bin Zaye