අජ්මාන් 7ᵗʰ ජාත්‍යන්තර පරිසර සමුළුව රටවල් 15කට අධික සංඛ්‍යාවක් සමඟ ලබන සතියේ පැවැත්වීමට නියමිතයි

උත්තරීතර කවුන්සිලයේ සභික සහ අජ්මාන් හි පාලක අතිගරු ෂෙයික් හුමයිඩ් බින් රෂීඩ් අල් නුඅයිමිගේ අනුග්‍රහය යටතේ, "දේශගුණය මධ්‍යස්ථ නගරය 2050" යන තේමාව යටතේ අජ්මාන් 7ᵗʰ ජාත්‍යන්තර පරිසර සමුළුව මාර්තු 5 වන දින ආරම්භ වීමට නියමිතය.දෙදින උත්සවය අජ්මාන් නගරයේ අජ්මාන් මහ නගර සභාව සහ සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින