4 වන ඒකකයේ ආරම්භය බරකාහ් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ වාණිජ මෙහෙයුම් සඳහා ඉදිරියට යන සංඥා

4 වන ඒකකයේ ආරම්භය බරකාහ් න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ වාණිජ මෙහෙයුම් සඳහා ඉදිරියට යන සංඥා
එමිරේට්ස් න්‍යෂ්ටික බලශක්ති සංස්ථාව (ENEC) අද නිවේදනය කළේ එහි මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු අනුබද්ධිත ආයතනය වන Nawah Energy Company, එහි ලෝක මට්ටමේ ප්‍රවීණත්වය සනිටුහන් කරමින් බරකාහ් න්‍යෂ්ටික බලශක්ති බලාගාරයේ (Barakah බලාගාරය) 4 වන ඒකකයේ ප්‍රතික්‍රියාකාරකය සාර්ථකව ආරම්භ කර ඇති බවයි.බරකාහ් බලාගාරයේ 4 වන ඒකකය