හම්දාන් බින් සයීඩ් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ න්‍යෂ්ටික බලශක්ති අංශය පැසසුමට ලක්කරයි

හම්දාන් බින් සයීඩ් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ න්‍යෂ්ටික බලශක්ති අංශය පැසසුමට ලක්කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සාමකාමී න්‍යෂ්ටික බලශක්ති වැඩසටහනට නායකත්වය දෙන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාතික දක්ෂතා සහ ජාතිය තිරසාර, සමෘද්ධිමත් අනාගතයක් කරා ගෙන යාම සඳහා නායකත්වයේ දැක්ම ක්‍රියාවට නැංවීමේ ඔවුන්ගේ අඛණ්ඩ උත්සාහය පිළිබඳව ඔහුගේ අභිමානය අල් දෆ්රා කලාපයේ පාලකයාගේ නියෝජිතයා ෂෙයික් හම්දාන්