කෘෂිකර්ම ලිපිගොනුව WTO අමාත්‍ය සමුළුවේදී අවධානය යොමු කරයි

කෘෂිකර්ම ලිපිගොනුව WTO අමාත්‍ය සමුළුවේදී අවධානය යොමු කරයි
ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ මූලික මූලධර්ම නැවත තහවුරු කළ අතර ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනයට තුඩු දෙන වඩාත් ඇතුළත්, තිරසාර සහ සමෘද්ධිමත් ගෝලීය වෙළඳ පද්ධතියක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඉදිරි අදියර සඳහා වැදගත් ලිපිගොනු කිහිපයක් ගෝලීය සිදුවීමේදී ආමන්ත්‍රණය කළ බව විදේශ වෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්